Isikuandmete töötlemine

iSmart Club Huvikooli oluline teave isikuandmete töötlemise kohta:

1.1. iSmart Club Huvikool töötleb lepingu täitmise eesmärgil järgmiseid lapsevanemaid ja last puudutavaid isikuandmeid:
1.1.1. lapsevanema ja lapse ees- ja perekonnanimi;
1.1.2. lapsevanema ja lapse isikukood;
1.1.3. lapsevanema kontaktandmed – telefoni nr, kodune aadress, e-posti aadress;
1.1.4. lapsevanema pangakonto;
1.1.5. eriliigilised isikuandmed (lapse terviseandmed).
1.1.6. fotod lapse tegevusest huviringis, linnalaagris või üritustel.
1.2. Punktides 1.1.1 kuni 1.1.5 ja nimetatud isikuandmed esitab lapsevanem lepingu sõlmimisel. Isikuandmete esitamine on lepingu sõlmimise eelduseks. Isikuandmete esitamata jätmisel võib iSmart Club Huvikool keelduda lepingu sõlmimisest.
1.3. Punkti 1.1.6 osas kinnitab lapsevanem oma nõusoleku lepingu sõlmimisel.
1.4. Lepingulise suhteta on võimalik lapsevanema punktides 1.1.1. ja 1.1.3 toodud isikuandmete töötlemine iSmart Club Huvikooli poolt juhul, kui lapsevanem avaldab soovi tellida iSmart Club Huvikooli uudiskirja, kas koduleheküljel, registreerides huviringi või kliendiüritustel.
1.5. iSmart Club Huvikool töötleb üldandmeid Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6(1)(b) alusel nõusolekut küsimata lepingu täitmiseks, lapsevanema e-posti aadressi artikli 6(1)(e) ja õigustatud huvi alusel uudiskirjade saatmiseks ning lapse terviseandmeid artikli 9(2)(a) alusel küsitud nõusoleku alusel.
1.6. iSmart Club Huvikool omab õigustatud huvi saata lapsevanematele uudiskirju, mis tuleneb poolte vahel olevast lepingulisest suhtest. Uudiskirjadega tutvustatakse lapsevanemale sõlmitud lepinguga sarnaseid teenuseid. Uudiskirjadest ei teki lapsevanemale mingeid kohustusi ja lapsevanemal on õigus igal ajal loobuda uudiskirjade saamisest, mistõttu ei kaalu lapsevanema õigused ja vabadused üles iSmart Club Huvikooli huvi tutvustada uusi teenuseid juba olemasolevatele klientidele.
1.7. Nõusolekul põhineva isikuandmete töötlemise osas on lapsevanemal õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, esitades selleks iSmart Club Huvikooli e-kirja teel või kirjalikult allkirjastatud taotluse aadressil: info@ismartclub.ee.
1.8. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda õigusvastaseks kuni nõusoleku tagasivõtmiseni toimunud isikuandmete töötlemist.
1.9. Olenemata nõusoleku tagasivõtmisest võib iSmart Club Huvikool jätkata isikuandmete töötlemist kui isikuandmete (või nende osa) töötlemiseks on muu õiguslik alus kui nõusolek.
1.10. iSmart Club Huvikool säilitab lepingu täitmise käigus saadud isikuandmeid 3 aastat lepingu lõpetamisest.
1.11. iSmart Club Huvikool ei edasta lepingu täitmise käigus saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele ega kolmandatesse riikidesse.
2. Lapsevanema andmekaitsealased õigused
2.1. Lapsevanemal on seoses isikuandmete töötlemisega järgnevad õigused:
2.1.1. õigus taotleda juurdepääsu enda ja oma lapse kohta käivatele isikuandmetele;
2.1.2. õigus nõuda andmete parandamist;
2.1.3. õigus nõuda andmete kustutamist;
2.1.4. õigus piirata isikuandmete töötlemist;
2.1.5. õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
2.1.6. õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
2.1.7. õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.
2.2. Väljatoodud õiguste kasutamisele kehtivad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest ja Eesti õigusest tulenevad eeldused ja piirangud.
2.3. Õiguse kasutamiseks, esitab lapsevanem iSmart Club Huvikoolile kirjaliku või e-kirja vormis taotluse aadressil: info@ismartclub.ee, täpsustades missuguse õiguse realiseerimist taotletakse. Vajadusel küsib iSmart Club Huvikool lapsevanemalt lisaandmeid, mis on vajalikud taotluse lahendamiseks.
2.4. Kui õiguse kasutamise eeldused on täidetud, täidab iSmart Club Huvikool taotluse ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Vajadusel võib taotluse lahendamise tähtaega pikendada kahe kuu võrra teavitades sellest lapsevanemat.
2.5. Kui iSmart Club Huvikoolil esineb alus taotluse täitmisest keeldumiseks, saadab iSmart Club Huvikool põhjendatud keelduva otsuse punktis 2.4 nimetatud tähtaja jooksul.
3. Otsepostitus (e-mail)
3.1. Lapsevanemal on õigus igal ajal keelduda uudiskirjade, ringi ja linnalaagrite info saamisest ning keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks.
3.2. Uudiskirjadest loobumiseks on võimalik teha avaldus e-maili teel (klikkida uudiskirja lõpus olevale lingile “loobu edasisest uudiskirjade saamisest”).
3.3. Kui lapsevanem soovib hakata saama uuesti uudiskirju, piisab iSmart Club Huvikooli kodulehel uudiskirjaga uuesti liitumisest.